SAT FILES by latest-files.com
SETTINGS / PHILIPS
SATELLITE SETTINGS PHILIPS
Filename Order by Uploaded Order by
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-savsav-14.10.2018.bin.zip.html
Philips DSX 3010/6010 eeprom setting № 63 - 14.10.2018 - DISEqC: ** Hot Bird - 1(A) ** Astra1 - 2(B) ** Astra4/Sirius - 3(C) ** Amos - 4(D) ** + SoftCam New Keys! - Fix settings, keys 13*E, 19*E, 4,8*E, 4W - 1) Setting 19*E - 13*E - 4,8*E - 4*W. - 2) Setting 13*E - 4,8*E - 4*W.
14.10.2018 13:45
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-savsav-16.06.2018.bin.zip.html
Philips DSX 3010/6010 eeprom setting № 62 - 16.06.2018 - DISEqC: Hot Bird - 1(A) Astra1 - 2(B) Astra4/Sirius - 3(C) Amos - 4(D) + SoftCam New Keys! - Fix settings, keys 13*E, 19°E, 5°E, 4°W
16.06.2018 15:52
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-savsav-06.01.2018.bin.zip.html
Philips 3010 / 6010 Setting Keys 19E 13E 5E 4W savsav - 06.01.2018
06.01.2018 15:39
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-13E-5E-4W-savsav-24.09.2017.bin.zip.html
Philips 3010 / 6010 Setting Keys 13E 5E 4W savsav - 24.09.2017
24.09.2017 15:37
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-savsav-29.06.2017.zip.html
Philips DSX 3010/6010 eeprom setting № 59 - DISEqC: Hot Bird - 1(A) - Astra1 - 2(B) - Astra4/Sirius - 3(C) - Amos - 4(D) - SoftCam New Keys! - Fix settings, keys 13*E, 19*E, 5*E, 4W(5W) - 29.06.2017
29.06.2017 13:52
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-23.04.2017.savsav.bin.zip.html
Setting Philips 3010 / 6010 - Keys-19E-13E-5E-4W - 23.04.2017
23.04.2017 13:36
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-savsav-18.02.2017-bin.zip.html
Philips 3010 / 6010 Setting Keys 19°E, 13°E, 5°E, 4°W - 18.02.2017
18.02.2017 21:19
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-09.12.2016.bin.zip.html
Philips DSX 3010/6010 eeprom setting - 09.12.2016 - Fix settings, keys 13*E, 19*E, 5*E, 4W(5W)
09.12.2016 15:17
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-19E-13E-5E-4W-30.09.2016-savsav.bin.zip.html
30.09.2016 15:03
DownloadPhilips-3010-6010-Setting-Keys-19E-13E-5E-4W-savsav-27.06.2016.bin.zip.html
1) Lista kanalow (EEPROM) dla Philips3010/6010 Z Lista TNK TV (Id 0B01) ! Wszystkie glowne kanaly FTA + EMU Satelity: Hot Bird (TNK Lista Id 0B01), Mezzo), Sirius/SES-5 (BISS), Amos (BISS) Wejscia DISEqC, jesli ktos korzysta z mojej listy kanalow Pioneer1430-1730 sa takie same: Hot Bird - 1(A) Astra1 - 2(B) Astra4 / Sirius - 3(C) Amos - 4(D) 2) Lista kanalow (EEPROM) dla Philips3010/6010 BEZ Lista TNK TV ! Wszystkie glowne kanaly FTA + EMU Satelity: Hot Bird (TNK Lista id 0B01, Mezzo), Sirius/SES-5 (BISS), Amos (BISS) Wejscia DISEqC, jesli ktos korzysta z mojej listy kanalow Pioneer1430-1730 sa takie same: Hot Bird - 1(A) Astra1 - 2(B) Astra4 / Sirius - 3(C) Amos - 4(D) Lista wylewa prog DSXEdit v1.4 lub DSXMultiloader. Keys SoftCam 3010-6010 txt DSXMultiloader! savsav 3) Lista kanalow (EEPROM) dla Philips3010/6010 BEZ Lista TNK TV i Astra1 ! Wszystkie glowne kanaly FTA + EMU Satelity: Hot Bird (TNK Lista id 0B01, Mezzo), Sirius/SES-5 (BISS), Amos (BISS) Wejscia DISEqC, jesli ktos korzysta z mojej listy kanalow Pioneer1430-1730 sa takie same: Hot Bird - 1(A) Astra4 / Sirius - 3(C) Amos - 4(D) 1) Ñïèñîê êàíàëîâ (eeprom) äëÿ Philips3010/6010 ñ Ñïèñêîì TNK TV ! Âñå îñíîâíûå êàíàëû FTA + EMU ñïóòíèêîâ: Hot Bird (TNK Lista id 0B01, Mezzo), Sirius/SES-5 (BISS), Amos (BISS) Âõîäû DISEqC,åñëè êòî ïîëüçóåòñÿ ìîèì ñïèñêîì êàíàëîâ äëÿ Pioneer1430-1730 òàêèå æå: Hot Bird - 1(A) Astra1 - 2(B) Astra4 / Sirius - 3(C) Amos - 4(D) 2) Ñïèñîê êàíàëîâ (eeprom) äëÿ Philips3010/6010 áåç Ñïèñêà TNK TV ! Âñå îñíîâíûå êàíàëû FTA + EMU ñïóòíèêîâ: Hot Bird (Mezzo), Sirius/SES-5 (BISS), Amos (BISS) Âõîäû DISEqC,åñëè êòî ïîëüçóåòñÿ ìîèì ñïèñêîì êàíàëîâ äëÿ Pioneer1430-1730 òàêèå æå: Hot Bird - 1(A) Astra1 - 2(B) Astra4 / Sirius - 3(C) Amos - 4(D) 3) Ñïèñîê êàíàëîâ (eeprom) äëÿ Philips3010/6010 áåç Ñïèñêà TNK TV è Astra1 ! Âñå îñíîâíûå êàíàëû FTA + EMU ñïóòíèêîâ: Hot Bird (Mezzo), Sirius/SES-5 (BISS), Amos (BISS) Âõîäû DISEqC,åñëè êòî ïîëüçóåòñÿ ìîèì ñïèñêîì êàíàëîâ äëÿ Pioneer1430-1730 òàêèå æå: Hot Bird - 1(A) Astra4 / Sirius - 3(C) Amos - 4(D) Ñïèñîê çàëèâàåòñÿ ïðîãîé DSXEdit v1.4, èëè DSXMultiloader. Êëþ÷è SoftCam 3010-6010 òõò çàëèâàòü DSXMultiloader! savsav
27.06.2016 17:49
Last NewsLast News
Posted by Joe on 16.02.2019 - 15:39

Espn Syndication

Football Schedule  -  GMT + 00

ESPN (Syndication 902)
Telstar 15°W - 12609 H 7552 - Biss
 
Football Schedule
GMT+00

17.02.2019
French League 1st Div.
16:00 Reims – Rennes

Italian Calcio League Serie A
11:30 SPAL – Fiorentina
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Top Top
Latest Files
PRIVACY POLICY